07.06.2023


Regulamin serwisu internetowego
www.klub.kfksa.pl
z dnia 1 maja 2013 r.


I. Przedmiot Regulaminu

1. Serwis internetowy www.klub.kfksa.pl, udostępniany jest Użytkownikom przez spółkę Korporacja Finansowo-Kapitałowa SA z siedzibą w Warszawie (01-104) przy ul. Szulborskiej 3/5 lok. 330, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000166109, REGON 015491041, NIP 527-24-04-961, z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000,00 zł, opłaconym w całości, zwaną w dalszej części regulaminu „KFK”.

2. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego www.klub.kfksa.pl oraz prawa i obowiązki jego Użytkowników. Treść regulaminu jest udostępniana w siedzibie Korporacji Finansowo-Kapitałowej SA oraz na stronie internetowej www.klub.kfksa.pl.

3. Użytkownicy korzystający z serwisu internetowego www.klub.kfksa.pl przyjmują do wiadomości i akceptują warunki niniejszego regulaminu. Regulamin obowiązuje Użytkowników korzystających zarówno z części ogólnodostępnej, jak i części serwisu o ograniczonym dostępie.II. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie, o ile z jego kontekstu nie wynika inaczej, oznaczają:

1. Regulamin – regulamin serwisu internetowego www.klub.kfksa.pl (niniejszy regulamin).

2. KFK – Korporacja Finansowo-Kapitałowa SA, właściciel i twórca serwisu internetowego www.klub.kfksa.pl.

3. Serwis – serwis internetowy www.klub.kfksa.pl; zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, podłączona do sieci Internet, umożliwiająca Użytkownikom serwisu korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez spółkę Korporacja Finansowo-Kapitałowa SA i/lub jej Partnerów, a także innych zasobów sieci Internet.

4. Użytkownik – każda osoba, która w jakiekolwiek sposób korzysta z serwisu internetowego www.klub.kfksa.pl.

5. Usługi – usługi świadczone przed spółkę Korporacja Finansowo-Kapitałowa SA, wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.klub.kfksa.plIII. Dane i analizy w Serwisie

1. Dane wykorzystywane przez Serwis do obliczeń i prezentowanych analiz pochodzą z płatnych i bezpłatnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy posiadanej przez KFK mogą być uznane za rzetelne. Serwis dodatkowo weryfikuje poprawność danych poprzez możliwość pobierania części danych z różnych źródeł.

2. KFK dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

3. Materiały zawarte w Serwisie mają wyłącznie charakter poglądowy. Mogą stanowić pomoc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, natomiast nie mogą być używane jako sugestie co do nabycia, sprzedaży lub konwersji jakichkolwiek instrumentów finansowych. Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez Użytkowników Serwisu wyłącznie na ich własne ryzyko i własną odpowiedzialność.

4. Charakter prezentowanych analiz nigdy nie obejmuje poziomu ryzyka akceptowanego przez danego inwestora. Analizy w Serwisie są dokonywane w oparciu o analizę danych historycznych. Zamierzeniem autorów Serwisu nie jest przewidywanie przyszłych wyników danych instrumentów, a jedynie prezentacja wniosków płynących z danych historycznych.

5. Prezentowane w Serwisie informacje i analizy dotyczące funduszy inwestycyjnych, indeksów giełdowych, walut lub innych instrumentów mają charakter informacji dodatkowej. W żadnym przypadku nie jest intencją KFK dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

6. Przedstawione w Serwisie opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie mogą być interpretowane w żaden inny sposób.IV. Ograniczenie odpowiedzialności

1. KFK zastrzega, że korzystanie z Serwisu możliwie jest wyłącznie na ryzyko Użytkownika.

2. KFK nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

3. KFK nie utożsamia się z wszystkimi poglądami wyrażonymi w prezentowanych w Serwisie artykułach pochodzących od innych niż KFK wydawców polskich i zagranicznych oraz Użytkowników Serwisu.

4. KFK nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości Serwisu, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

5. KFK nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.

6. KFK zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

7. KFK nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty, szkody, bądź utracone korzyści wynikłe w jakikolwiek sposób z prezentowanych w Serwisie analiz, opinii i ocen. KFK nie ponosi również odpowiedzialności za sposób wykorzystania prezentowanych analiz, a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji finansowych.

8. Informacje zawarte w Serwisie przez KFK nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69, par. 2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Mają one jedynie charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 Ustawy.

9. Wszelkie analizy i opinie dostępne w Serwisie nie są rekomendacjami w rozumieniu art. 42 ww. Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (Dz.U.206 Poz.1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy KFK (w Serwisie) nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych. Podmiot, do którego należy Serwis nie jest firmą inwestycyjną, a przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji. W myśl art. 42 pkt 1 Ustawy wszelkie analizy, wyceny i wnioski sporządzane są przy zachowaniu należytej staranności oraz rzetelności, a także z ujawnieniem słusznego interesu i konfliktów interesów, jednak same w sobie nie stanowią rekomendacji w myśl znaczenia tej ustawy.

10. Niektóre analizowane w Serwisie instrumenty finansowe mogą należeć do grupy bardzo wysokiego ryzyka i są przeznaczone dla zaawansowanych uczestników rynku finansowego.

11. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych w Serwisie danych podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika. Przed rozpoczęciem inwestycji inwestorzy powinni zapoznać się z aktualną informacją o ryzyku, która dostępna jest w prospektach danych instrumentów finansowych.

12. KFK w ramach działania Serwisu nie udostępnia Użytkownikom indywidualnych analiz. Ewentualne oceny danych instrumentów nie stanowią porad inwestycyjnych - prezentują jedynie poglądową informację na dany temat.V. Warunki techniczne

1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:

a) połączenie z siecią Internet,

b) przeglądarka Google Chrome lub Mozilla Firefox w wersji 2.0,

2. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od KFK problemy techniczne, możliwe jest czasowe ograniczenie dostępu do Serwisu. W takim wypadku KFK nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Serwisu.VI. Zmiany w Serwisie

1. KFK zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Serwisie, w tym do wprowadzania nowych funkcjonalności lub modyfikacji funkcjonalności już istniejących.

2. Użytkownicy posiadający dostęp do ograniczonej części Serwisu mogą otrzymywać informacje o zmianach w Serwisie.VII. Dozwolony zakres użycia

1. Serwis nie świadczy usług dla każdego Użytkownika indywidualnie.

2. Otrzymane z Serwisu dane mogą być wykorzystane wyłącznie przez danego Użytkownika Serwisu.

3. Otrzymanych z Serwisu informacji nie można wykorzystywać komercyjnie oraz niekomercyjnie bez uprzedniej pisemnej zgody KFK.

4. Otrzymanych danych nie można publikować w formie elektronicznej ani drukowanej, w tym także w blogach, forach dyskusyjnych lub innych portalach internetowych bez uprzedniej pisemnej zgody KFK.VIII. Prawa autorskie

1. Wszystkie prawa zastrzeżone.

2. KFK oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw autorskich wynikających z Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

3. KFK informuje, że Serwis zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo i inne oryginalne materiały, oraz przyjęty układ i dobór kolorów, ergonomię korzystania z Serwisu, układ treści oraz sposób realizacji o szczególnej funkcjonalności Serwisu (układ treści na stronie) stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.

4. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

5. Dane prezentowane w Serwisie zarówno w części ogólnodostępnej, jak i części Serwisu o ograniczonym dostępie, mogą być użyte wyłącznie przez Użytkownika Serwisu.

6. Wykorzystanie danych prezentowanych w Serwisie w celu świadczenia porad bezpłatnych lub płatnych w jakimkolwiek charakterze w tym porad inwestycyjnych lub innych jest zabronione.

7. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych lub niekomercyjnych (zarówno jednorazowe jak i systematyczne) wymaga każdorazowo pisemnej zgody osób reprezentujących KFK, zawierającej dokładnie sprecyzowany zakres wykorzystywanych danych.IX. Zapoznanie się z Regulaminem

1. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. KFK nie ponosi żadnej odpowiedzialności - cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z zaleceniami tego Regulaminu. 3. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.X. Zmiana Regulaminu

1. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest zawsze w siedzibie KFK oraz na stronie internetowej www.klub.kfksa.pl.

2. KFK zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie w momencie ich publikacji na stronie internetowej www.klub.kfksa.pl. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do zapoznania się z nową wersją Regulaminu i wyrażają zgodę na otrzymanie informacji o wprowadzeniu nowej wersji Regulaminu drogą e-mail. Brak otrzymania wiadomości dotyczącej zmiany Regulaminu nie zwalnia Użytkownika Serwisu z obowiązku zapoznania się z nowym Regulaminem.XI. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez KFK można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Korporacja Finansowo-Kapitałowa S.A., ul. Szulborksa 3/5 lok. 330, 01-104 Warszawa.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez KFK.XII. Postanowienia Końcowe

1. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie wyklucza stosowania pozostałych jego postanowień.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2013 roku.Copyright KFK S.A. ® 2023