19.01.2021


Regulamin
Systemu Rekomendacyjnego „Klub KFK”
z dnia 1 maja 2013 r.


I. Przedmiot Regulaminu

1. System Rekomendacyjny „Klub KFK” organizowany jest przez Korporację Finansowo-Kapitałową SA z siedzibą w Warszawie (01-104) przy ul. Szulborskiej 3/5 lok. 330 zarejestro¬wanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajo¬wego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000166109, REGON 015491041, NIP 527-24-04-961, z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000,00 zł, opłaconym w całości, zwaną w dalszej części Regulaminu „KFK SA”.

2. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Systemu Rekomendacyjnego, określa prawa i obowiązki Uczestników Systemu i Organizatorów. Treść Regulaminu jest udostępniana w siedzibie Organizatora Systemu.

3. System jest przeznaczony dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia i mogą, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu, za jego pośrednictwem uzyskiwać punkty i zamieniać je na nagrody.


II. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie, o ile z jego kontekstu nie wynika ina¬czej, oznaczają:

1. Organizator – KFK SA która jest właścicielem marki „Klub KFK”, jako kanału dystrybucji produktów Dystrybutora.

2. System – System Rekomendacyjny pod marką „Klub KFK”.

3. Regulamin – regulamin Systemu Rekomendacyjnego (niniejszy regulamin).

4. Dystrybutor – podmiot, z który zawarł umowę z Organizatorem i którego Produkty są polecane w Systemie Rekomendacyjnym.

5. Deklaracja Przystąpienia – dokument zawierający oświadczenie o przystąpieniu do Systemu z jednoczesnym zaakceptowaniem Regulaminu.

6. Uczestnik Systemu – osoba fizyczna, która zawarła umowę za pośrednictwem kanału dystrybucyjnego System Rekomendacji.

7. Klubowicz – Uczestnik Systemu.

8. Karta Klubowa – karta członkowska z unikalnym numerem, którą otrzymuje Uczestnik Systemu.

9. Aktywna Karta Klubowa – aktywność Karty Klubowej jest utrzymywana przez terminowe opłacanie Produktu Podstawowego w Systemie.

10. Prosument – osoba fizyczna, która zakupiła i otrzymała Produkt Podstawowy w Systemie Rekomendacyjnym.

11. Nagrody – nagrody publikowane w katalogu nagród lub w Serwisie Klubu, czyli Produkty na które uczestnik Systemu może wymieniać Punkty.

12. Punkty – punkty naliczane Prosumentowi, przekazywane na jego indywidualne konto dostępne po zalogowaniu do Serwisu Klubu.

13. Polecający – Uczestnik Systemu, który uzyskał status Prosumenta i posiada aktywną Kartę Klubową oraz aktywnie poleca System Rekomendacyjny oraz produkty Dystrybutora.

14. Prosument Pośredni – Uczestnik Systemu, który znajduje się w strukturze prosumenckiej Prosumena dzięki Poleceniu osoby poleconej bezpośredni.

15. Partner – osoba fizyczna, która zawarła z Organizatorem umowę, której przedmiotem jest uczestnictwo w Systemie w charakterze osoby prowadzącą obsługę bieżącą osób Poleconych i Uczestników Systemu. Prawa i Obowiązki Partnera określa odrębna umowa.

16. Produkt – produkty i usługi Dystrybutora, które Uczestnik Systemu może polecać w ramach Systemu Rekomendacyjnego.

17. Produkt Podstawowy – Produkt Dystrybutora, określony przez Organizatora w osobnym załączniku do Regulaminu, którego zakup jest warunkiem koniecznym do uzyskania statusu Prosumenta.

18. Osoba Rekomendowana – osoba fizyczna nie będąca Uczestnikiem Systemu skierowana do Systemu Rekomendacji przez Polecającego, której Polecający (Prosument) polecił Produkt Podstawowy oraz uczestnictwo w Systemie.

19. Serwis Klubu – część strony internetowej o ograniczonym dostępie pozwalająca Uczestnikowi Systemu po zalogowaniu na uzyskanie informacji o posiadanej ilości Punktów.
20. Strona Systemu – oficjalna strona internetowa Systemu Rekomendacyjnego „Klub KFK”, znajdująca się pod adresem www.klub.kfksa.pl.

21. Struktura – osoby polecone które stały się Uczestnikami Systemu dzięki polecającemu bezpośrednio oraz pośrednio.

22. Zasady Rekomendacji – dokument określający zasadę nabywania Punktów za aktywne Rekomendowanie produktów Dystrybutora, będący załącznikiem do Regulaminu.

23. Reklamacje – zasady na jakich Prosument może dochodzić swoich praw po stwierdzeniu błędu lub wady Produktu Dystrybutora lub błędów w Serwisie Klubu.


III. Dystrybutor

1. Dystrybutorem – dostawcą produktu dla Systemu Rekomendacyjnego może być wyłącznie firma oferująca produkty, które nie mają ograniczeń ilościowych.

2. Dystrybutor zapewnia serwis reklamacyjny Produktów.


IV. Warunki Uczestnictwa w Systemie

1. Do Systemu może przystąpić jedynie osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Przystąpienie do Systemu następuje poprzez wypełnienie w sposób kompletny i zgodny z prawdą Deklaracji Przystąpienia oraz doręczenie własnoręcznie podpisanej Deklaracji Przystąpienia Organizatorowi.

3. Uczestnik Systemu bierze udział w Systemie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.

4. Deklarację Przystąpienia można pobrać ze strony internetowej Organizatora (www.klub.kfksa.pl) lub otrzymać od osoby Polecającej lub Partnera.

5. Organizator udostępnia możliwość rejestracji on-line, która polega na wypełnieniu Deklaracji Przystąpienia pod adresem www.deklaracja.kfksa.pl.


V. Karta Klubowa

1. Po otrzymaniu statusu Prosumenta, Organizator wydaje Uczestnikowi Systemu Kartę Klubową z unikatowym, indywidualnym numerem.

2. Karta Klubowa nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankową.

3. Karta Klubowa jest własnością Organizatora.

4. Numer Karty Klubowej jest przypisany do konkretnego Prosumenta.

5. Numer Karty Klubowej jest loginem służącym do logowania do Serwisu Klubu.


VI. Przetwarzanie danych osobowych

1. Przystępując do Systemu Uczestnik Systemu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Deklaracji Przystąpienia przez Organizatora, firmy powiązane z nim kapitałowo oraz współpracujące przy organizacji Systemu.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji Systemu oraz reklamowych i marketingowych.

3. Uczestnik Systemu wyraża jednocześnie zgodę na otrzymanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną (na adres wskazany w Deklaracji Przystąpienia lub SMS). Dane osobowe Uczestnika systemu są chronione zgodnie z Ustawą oraz ustawą z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U. Nr 144, poz. 1204).

4. Podanie danych jest dobrowolne.

5. Uczestnik Systemu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

6. Organizator ma prawo z własnej inicjatywy zmienić, usunąć lub sprostować dane, które są niepełne, niezgodne lub nieaktualne w związku z działalnością Systemu.


VII. Rodzaje Członkostwa

1. Sympatyk.

a) Rodzaj członkostwa, które nabywa Uczestnik Systemu po podpisaniu Deklaracji Przystąpienia (i dostarczeniu jej do Organizatora).

b) Sympatyk nie ma możliwości gromadzenia Punktów i ich wymiany na Nagrody.

c) Postanowienia Regulaminu oraz Załączników do Regulaminu odnoszące się do gromadzenia punktów i ich wymiany na nagrody nie mają zastosowania dla osoby Sympatyka.

2. Prosument.

a) Rodzaj członkostwa, który Uczestnik Systemu nabywa po podpisaniu Deklaracji Przystąpienia (i dostarczeniu jej do Organizatora) oraz po zakupieniu Produktu Podstawowego.

b) Prosument jest uprawniony do nabywania Punktów na zasadach określonych w instrukcji Zasady Rekomendacji

3. Partner.

a) Osoba fizyczna, która zawarła z Organizatorem Systemu umowę na odrębnych zasadach, której przedmiotem jest uczestnictwo w charakterze Partnera, która określa jego prawa i obowiązki.

b) Posiadanie statusu Partnera nie jest obligatoryjne z posiadaniem innego statusu w Systemie Rekomendacyjnym.


VIII. Uprawnienia Uczestnika Systemu

1. Z chwilą przystąpienia do Systemu Sympatyk, który jednocześnie nie uzyskuje statusu Prosumenta, nabywa wyłącznie uprawnienia wskazane w pkt VII pkt 1.

2. Wraz z uzyskaniem statusu Prosumenta Uczestnik Systemu nabywa możliwość korzystania ze wszystkich elementów Systemu, w szczególności z:

a) nabywania Punktów i ich wymiany na nagrody,

b) korzystania ze specjalnych ofert dla Uczestników Systemu.

3. Warunkiem koniecznym do korzystania z uprawnień przysługujących Prosumentowi, na podstawie niniejszego Regulaminu, jest posiadanie Aktywnej Karty Klubowej.

4. Każdy Uczestnik Systemu jest uprawniony do otrzymywania regularnie dopasowanych do jego potrzeb ofert handlowych, za które możliwe jest otrzymanie Punktów Dedykowanych lub Bonusowych.


IX. Wygaśnięcie członkostwa

1. Umowa uczestnictwa w Systemie Rekomendacyjnym wygasa z chwilą:

a) gdy uczestnik Systemu przestaje spełniać kryteria, od posiadania których uzależniona jest możliwość przystąpienia do Systemu,

b) doręczenia Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Systemie Rekomendacyjnym, przy czym pod rygorem nieważności wymaga ono formy pisemnej,

c) wykluczenia z systemu,

d) śmierci.

2. Organizator może wykluczyć Uczestnika Systemu z udziału w nim, jeżeli w sposób rażący narusza postanowienia Regulaminu i umów zawartych z Organizatorem lub podejmuje działania, które sposób istotny rażąco godzą w istotę Systemu Rekomendacyjnego.


X. Nagrody - Odbiór Nagród

1. Uczestnik Systemu posiadający status Prosument jest uprawniony do wymiany Punktów na Nagrody, jakimi są Nagrody zawarte w katalogu nagród lub w Serwisie Klubu.

2. Poza wypadkami wyraźnie wskazanymi w Regulaminie, Uczestnik Systemu nie może żądać z tytułu zgromadzonych Punktów, spełnienia na jego rzecz żadnych innych świadczeń, w szczególności zapłaty jakiejkolwiek kwoty pieniężnej.

3. Wymiana Punktów na Nagrodę następuję przez zlecenie w Serwisie Klubu.

4. Wymiana Punktów na świadczenie pieniężne wymaga otrzymania członkostwa z pkt. VII pkt 3.


XI. Zasady naliczania Punktów

1. Warunki, od których spełnienia zależy nabycie Punktów, ilość Punktów przysługujących za rekomendację Produktu i Systemu określają Zasady Rekomendacji, stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. Punkty naliczają się w cyklach miesięcznych, jeżeli spełniony jest warunek Aktywna Karta Klubowa.

3. Organizator uprawniony jest do czasowego umożliwienia Prosumentom uzyskiwania Punktów Dedykowanych z tytułu innych zdarzeń, aniżeli rekomendowanie Produktów i Systemu, jak też zwiększania ilości Punktów uzyskiwanych z tytułu uczestnictwa w Systemie. O takiej możliwości Organizator będzie informował Uczestników Systemu poprzez ogłoszenie w Serwisie Klubu lub na Stronie Klubu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w specjalnym Memorandum.

4. Punkty Dedykowane przyznawane w Systemie Prosument może wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

5. Prosument może sprawdzić liczbę zgromadzonych przez siebie Punktów po zalogowaniu do Serwisu Klubu.

6. Prosument nie może przenieść uprawnień do Punktów Dedykowanych na inną osobę.

7. Prosumentowi przysługują Punkty Bonusowe dla których zasady naliczania określa odrębny regulamin lub załącznik do niniejszego Regulaminu.


XII. Zmiana Regulaminu

1. Zmiana następuje poprzez ogłoszenie nowego tekstu Regulaminu i umieszczeniu go jako informacji dostępnej po zalogowaniu do Serwisu Klubu.

2. Zmieniony Regulamin zaczyna obowiązywać w terminie w nim określonym, nie wcześniej jednak niż 14 dni po jego ogłoszeniu.

3. W terminie 10 dni od ogłoszenia nowego Regulaminu, Prosument ma prawo poinformować Organizatora, że nie akceptuje jego treści. Złożenia takiego oświadczenia równoznacznie jest z wypowiedzeniem umowy o uczestnictwo w Systemie ze skutkiem natychmiastowym.


XIII. Zakończenie Systemu

1. Zakończenie Systemu następuje poprzez ogłoszenie o jego zakończeniu na Stronie Systemu.

2. System ulega zakończeniu w terminie określonym w ogłoszeniu o jego zakończeniu, co nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 45 dni od ogłoszenia.

3. Do chwili zakończenia systemu, Prosument może wykonywać uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Systemie, w szczególności dokonać wymiany Punktów na Nagrody.XIV. Postanowienia Reklamacyjne

1. Reklamacja może być zgłoszona przez Uczestnika Systemu:

a) za pośrednictwem Serwisu Klubu po zalogowaniu lub,

b) pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora.

2. Organizator dołoży starań celem rozpoznania reklamacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu, o fakcie tym Prosument zostanie poinformowany drogą elektroniczną.


XV. Postanowienia Końcowe

1. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie wyklucza stosowania pozostałych jego postanowień.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2013 roku.
Załącznik z dnia 1 maja 2013 r.

do Regulaminu Systemu Rekomendacyjnego „Klub KFK” z dnia 1 maja 2013 r.Zasady Rekomendacji

I. Wartość punktowa Produktów

1. Każdy Produkt, który może być nabywany, dedykowany lub polecany w ramach Systemu ma przypisaną wartość punktową określoną w Regulaminie lub w Serwisie Klubu lub w katalogu Nagród.

2. Wartość punktowa produktu może być określona poprzez wskazanie sposobu jej wyliczenia.

3. Wartość punktowa Produktu (Podstawowego) za jego zakup dotyczy płatności za niego w pierwszym roku, czyli Punkty dopisywane są do indywidualnego konta Klubowicza, tylko za pierwszy rok obowiązywania Produktu Podstawowego, niezależnie od sposobu opłacania umowy Produktu Podstawowego, to znaczy czy będzie to forma zapłaty częściowej czy jednorazowej.


II. Nagrody – Zdobywanie Punktów

1. Prosument zdobywa Punkty poprzez:

a) Nabycie Produktu przez osobę Poleconą, która w związku z nabyciem Produktu uzyskuje status Prosumenta. Taki rodzaj Punktów to Premia Bezpośrednia.

b) Uzyskanie Punktów Specjalnych (Premii Specjalnej) z Systemu, czyli za zakupy osób Poleconych drugiej linii i liniach kolejnych, które otrzymały status Prosumenta tworzących Strukturę.

c) Nabywanie Produktów we własnym imieniu, z wyłączeniem nabycia Produktu, z którym wiąże się uzyskanie statusu Prosumenta. Za nabycie takiego Produktu Prosument uzyskuje tzw. Premię Dedykowaną

2. Naliczenie Punktów następuje na podstawie raportów przekazywanych Organizatorowi przez Dystrybutorów Organizatora.

3. Punkty dopisywane są w cyklach miesięcznych jako suma Premii Bezpośredniej, Premii Specjalnej, Premii Dedykowanej

4. Punkty za Produkt Podstawowy naliczane są tylko za pierwszy rok trwania Produktu Podstawowego. Punkty naliczane są z częstotliwością wpłat dokonywanych przez poleconego Prosumenta, zgodnie z datą wymagalności wpłaty określoną przez Dystrubutora.

5. Nabycie Punktów następuje w miesiącu kalendarzowym, w którym Organizator otrzymał raport, z którego wynika nabycie Punktów przez Prosumenta.

6. W przypadku, gdy nabywającemu Produkt przysługuje ustawowe lub umowne prawo odstąpienia od umowy w określonym terminie, Punkty dopisywane są do indywidualnego konta Klubowicza po upływie tego terminu.

7. W razie rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy dotyczącej nabycia Produktu, jeżeli nastąpi to po dopisaniu Punktów z tego tytułu do indywidualnego konta Klubowicza, Punkty te zostaną odjęte od indywidualnego konta Klubowicza.

8. Punkty przyznane w wyniku uwzględnienia reklamacji dopisywane są do indywidualnego konta Klubowicza do 20 (dwudziestego) dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpiło uwzględnienie reklamacji.


III. Punkty Bezpośrednie (Premia Bezpośrednia)

1. Uprawnionym do otrzymania Punktów Bezpośrednich (Premii Bezpośredniej) jest każdy Prosument, który zakupił Produkt Podstawowy i posiada Aktywną Kartę Klubową.

2. Wartość w postaci Punktów dopisywana jest do indywidualnego konta Klubowicza w okresach rozliczeniowych wynoszących 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy.

3. Wartość dopisywana jest do indywidualnego konta Klubowicza do 20 (dwudziestego) dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, za który przysługują.

4. Punkty Bezpośrednie wyliczane są przez podzielenie wpłaty za Produkt Podstawowy przez Przelicznik punktowy.

5. Dla Produktów Podstawowych używane są Przeliczniki 5 lub 6.

6. Lista Produktów Podstawowych z przydzielonymi Przelicznikami określona jest w osobnym załączniku do Regulaminu Systemu Rekomendacyjnego.Tabela Premii Bezpośredniej


Przykład wyliczenia Premii Bezpośredniej
Przykładowa
WARTOŚĆ ZAKUPU
POLECONEGO
Przykładowa
WARTOŚĆ
PRZELICZNIKA
WARTOŚĆ PUNKTÓW
500 5 500 / 5 = 50 pkt
3000 5 3000 / 5 = 600 pkt
300 6 300 / 6 = 50 pkt
750 6 750 / 6 = 125 pkt


IV. Punkty Specjalne (Premia Specjalna)

1. Uprawnionym do otrzymania Punktów Specjalnych (Premii Specjalnej) jest Prosument, który zakupił Produkt Podstawowy dla którego wartość punktów po zastosowaniu przelicznika dla dwunastu wpłat wynosi minimum 600 pkt (lub więcej) oraz posiada Aktywną Kartę Klubową.

2. Wartość w postaci Punktów dopisywana jest do indywidualnego konta Klubowicza w okresach rozliczeniowych wynoszących 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy.

3. Wartość dopisywana jest do indywidualnego konta Klubowicza do 20 (dwudziestego) dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, za który przysługują.

4. Stawki Premii Specjalnej są określone w Tabeli Premii Specjalnych.

5. Stawki Premii Specjalnej określa się jako procent z sumy punktów uzyskanych w Strukturze Prosumenckiej oddzielnie dla każdej linii zgodnie z Tabelą Premii Specjanej.

6. Kolejne linie Premii Specjalnej tworzą się w Strukturze Prosumendzkiej dzięki poleceniom bezpośrednim osób w strukturze Prosumenta.

7. Suma punktów uzyskanych dla danej linii równa jest sumie punktów Premii Bezpośredniej uzyskanych dla Prosumenta, który utworzył daną linię.

8. Premia Specjalna wyliczana jest jako suma Premii dla poszczególnych Linii Premiowych.


Tabela Premii Specjalnej


Linia Premiowa Stawka
WARTOŚĆ PREMII
2 25%
3 20%
4 15%
5 10%


9. Uprawnienia do otrzymywania Premii Specjalnej BONUS nabywa Prosument, który zakupił Produkt Podstawowy, dla którego przy zastosowaniu przelicznika jednorazowo naliczona wartość punktów wynosi minimum 600 pkt oraz posiada Aktywną Kartę Klubową.


Tabela Premii Specjalnej BONUS

Linia Premiowa BONUS Stawka
WARTOŚĆ PREMII
6 5%


V. Punkty Dedykowane (Premia Dedykowana)

1. Uprawnionym do otrzymania Punktów Dedykowanych (Premii Dedykowanej) jest każdy Prosument, który zakupił Produkt Podstawowy i posiada Aktywną Kartę Klubową.

2. Wartość w postaci Punktów dopisywana jest do indywidualnego konta Klubowicza w okresach rozliczeniowych wynoszących 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy.

3. Wartość dopisywana jest do Konta Punktów do 20 (dwudziestego) dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, za który przysługują.

4. Dla Produktu dedykowanego Przelicznik punktowy zostaje określony indywidualnie, co oznacza wartość zakupu dzieloną przez zastosowany przelicznik.Tabela Punktów Dedykowanych

Przykład wyliczenia Premii Dedykowanej
Przykładowa
WARTOŚĆ ZAKUPU
PRODUKTU
Przykładowa
WARTOŚĆ
PRZELICZNIKA
WARTOŚĆ PUNKTÓW
1200 20 1200 / 20 = 60 pkt
2500 10 2500 / 10 = 250 pktZałącznik z dnia 1 maja 2013 r.

do Regulaminu Systemu Rekomendacyjnego „Klub KFK” z dnia 1 maja 2013 r.Lista Produktów PodstawowychLista Produktów Podstawowych z wartością Przelicznika punktowego równą 5 (pięć):


Lp. Dystrybutor Produkt Podstawowy Specyfikacja
1. AXA Życie TU SA Plan Inwestycyjny Multi Wiek ubezpieczonego do 50 lat
2. AXA Życie TU SA Plan Inwestycyjny Multi Prestiż Wiek ubezpieczonego do 50 lat
3. COMPENSA TUnŻ SA Mega Fundusz Wiek ubezpieczonego do 55 lat
4. SKANDIA Życie TU SA Skandia Future -


Lista Produktów Podstawowych z wartością Przelicznika punktowego równą 6 (sześć):


Lp. Dystrybutor Produkt Podstawowy Specyfikacja
1. AXA Życie TU SA Plan Inwestycyjny Multi Wiek ubezpieczonego od 51 lat
2. AXA Życie TU SA Plan Inwestycyjny Multi Prestiż Wiek ubezpieczonego od 51 lat
3. GENERALI Życie TU SA OmniProfit Premium -
Copyright KFK S.A. ® 2021